Năm 2018 kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Chi Lê đạt 1,09 tỷ USD, giảm 15% so với năm 2017. Việt Nam xuất siêu sang Chi Lê 475,1 triệu USD, giảm 33,7%.